ObjectLabs
     Enkelhet Lavrisiko Lavpris ved IT utvikling                                Hjem   IT-tjenester   IT-konsulenter   Erfaring   Kontakt

Rational Unified Process Rational Unified Process ved utvikling av store datasystemer

Rational Unified Process (RUP) er en av markedets mest kjente metoder for å trygge utviklingen av store, komplekse datasystemer. Datasystemet modelleres normalt med Unified Modelling Language (UML) helt fra den innledende fasen og til leveransefasen. Prosessene og modellene sikrer at krav dokumenteres, kommuniseres, endres og realiseres på en strukturert måte som gir full oversikt og kontroll gjennom hele prosjektet. Datasystemet realiseres iterativt. En del av systemet gjøres ferdig i hvert steg. Neste steg påbegynnes i paralell med at forrige steg muligens videreforedles.

Det er fire faser i Rational Unified Process kalt initieringsfasen, utdypingsfasen, konstruksjonfasen og overgangsfasen. Initieringfasen fastlegger overordnede mål og rammer for prosjektet. Utdypingsfasen omstrukturer funksjonelle krav til UML modeller av brukstilfellene. Arkitektur, risikoavklaring og tidsplan for gjennomføringen hører også hjemme her. Den stegvise utviklingen skjer i konstruksjonsfasen. Overgansgfasen er overleveringen av det ferdige systemet. Mer om
Rational Unified Process.

Rational Rose og UML modellering Rational Rose og UML modellering

IBM Rational Rose er et av flere verktøy for å lage UML modeller av datasystemer. En UML modell beskriver bl.a. brukstilfeller av datasystemet, oppbygningen med objekter og tjenester objektene utfører, og hvordan det hele systemet tilslutt utplasseres hos kunden. Rational Rose er integrert med programmeringsverktøy som Microsofts Visual Studio. Mer om Rational Rose og UML.

Entity-relationship datamodellering Entity-relationship datamodellering

For mindre datasystemer hvor kravene er relativt godt avklart, er datamodellering et kostandseffektivt alternativ. Datamodellering med entity-relationship metoden modellerer dataene istedenfor funksjonaliteten slik som i UML. Datamodeller er et lett forstålig kart over hvilke data en virksomhet ønsker å lagre og sammenhengen mellom dataene. Utvikling basert på datamodeller er normalt raskere enn med RUP og UML.
ObjectLabs a.s, Aschehougsvei 6, 0587 Oslo. Tlf 21 39 00 06. Mail: post@objectlabs.no